Πλεονεκτήματα από την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία

Πλεονεκτήματα από την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία

  Χαμηλό κόστος ίδρυσης
  Γρήγορες διαδικασίες
  Μικρό κόστος λειτουργίας
  Χαμηλή φορολογία
  Κοντά στη Ελλάδα
  Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  Εργατικό δυναμικό

Αποφυγή διπλής φορολογίας

Συμφωνία 1994

Πρωτόκολλο 2001

Επιπλέον διευκολύνσεις

  Εταιρικό αυτοκίνητο με λίγα έξοδα συντήρησης.
  Διαχείριση από Ελλάδα μέσω συστήματος που σας προτείνουμε και εγκαθιστούμε.
  Συνεχής υποστήριξη

Σύσταση ΕΠΕ στη Βουλγαρία

Mείωση του απαιτούμενου κεφαλαίου για τη σύσταση ΕΠΕ από 2.500 ευρώ σε 1 ευρώ.
Στο συμβολικό ποσό του ενός ευρώ (δύο λέβα) καθορίστηκε το ελάχιστο κεφάλαιο  για τη σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) στη Βουλγαρία, με βάση την τροπολογία που ενέκρινε η βουλγαρική Βουλή.
Η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης ΕΠΕ στοχεύει στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάκαμψη της οικονομίας.
Συνολικά το ποσό που απαιτείται για τη σύσταση ΕΠΕ είναι βέβαια μεγαλύτερο, διότι προστίθενται τέλη καταχώρησης και επωνυμίας , έξοδα δικηγόρου κλπ.
Η συνολική διαδικασία σύστασης γίνεται σε ένα γκισέ και είναι,τηρουμένων των αναλογιών, αρκετά απλουστευμένη και γρήγορη.
Εάν βέβαια, προσθέσουμε τα μικρά λειτουργικά έξοδα και το ποσοστό φορολόγησης που είναι 10%, βλέπουμε ότι η ίδρυση ΕΠΕ στη Βουλγαρία είναι μια συμφέρουσα επιχειρηματικά επιλογή.

 

 

Αριθμ. πρωτ.: Δ18Β 5009967 ΕΞ 24.4. 2014

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό

Αριθμ. Δ18Β 5009967 ΕΞ2014
(ΦΕΚ Β’ 1046/28-04-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 137−144 του Κανονισμού περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 555, 558−562 του Κανονισμού περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.
3) Τις διατάξεις των και του Ν. «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄).
4) Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.88 AYO (ΦΕΚ 195/Β΄), κυρωθείσας με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄), με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 και ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν. (ΦΕΚ 85/Α΄), καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 19 της προαναφερθείσας AYO.
5) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄).
8) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).
9) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.88 AYO, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/89 και ισχύει,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει, τα οποία έχουν συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό και με την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.247/1988 AYO (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει, νοούνται ως:
α) «Μισθωτός εργαζόμενος»: το πρόσωπο που παρέχει κατά τη διάρκεια ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες και δεσμευτικές εντολές του υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνει μισθό.
β) «Μη μισθωτός εργαζόμενος» είναι το πρόσωπο, η δραστηριότητα του οποίου δεν ασκείται στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου προσώπου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.1988 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει, προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή
β) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.
ii) Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.
¡ii) Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.
Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές
Αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.1988 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει και υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας είναι η κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης σε Πειραιά, Θεσαλονίκη & Σέρρες.