Φορολογία Εταιρειών στην Βουλγαρία

Φορολογία Εταιρειών στην Βουλγαρία

 

Φορολογική νομοθεσία Βουλγαρίας

Σύμφωνα με την Βουλγαρική Νομοθεσία υπάρχουν δύο ομάδες των φορολογικά υπόχρεες που είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες.
Η βουλγαρική νομοθεσία διαχωρίζει τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή είναι πολίτες των χωρών της ΕΕ και εκείνων που δεν είναι πολίτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεταξύ αυτών των δύο ομάδων υπάρχουν διάφορα θέματα που θα επισημάνουμε σε ξεχωριστή ενότητα

ΤΜΗΜΑ 1

Οι φόροι που αφορούν μόνιμους κάτοικους ή είναι πολίτες των χωρών της ΕΕ ή χώρες που ανήκουν στην οικονομική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφορολόγητα εισοδήματα

  Τα έσοδα από την πώληση ή την ανταλλαγή μέχρι ενός ακινήτου ανά έτος. Θα πρέπει να είναι μια κατοικημένη ιδιοκτησία, όχι της γης χωρίς να χρειάζεται να έχει ζήσει εκεί ο ιδιοκτήτης. Το ακίνητο μπορεί να έχει αγορασθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Οι κανόνες αυτοί παίζουν σε επενδυτές οι οποίοι έχουν αγοράσει διαμερίσματα ή περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα μεταπωλούν καθώς τα εισοδήματα τους δεν φορολογούνται.

  Τα έσοδα από την πώληση ή την ανταλλαγή μέχρι και 2 κατοικίες καθώς και γεωργικές εκτάσεις ή δάση (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκτάσεων και των δασών), εάν τα πρόσωπα τα κατέχουν για περισσότερα από 5 χρόνια.

  Αφορολόγητα επίσης είναι τα εισοδήματα που προέρχονται από ανώνυμες μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στο βουλγαρικό χρηματιστήριο. Επίσης οι τόκοι καταθέσεων στις βουλγαρικές τράπεζες ή σε υποκαταστήματα διεθνών τραπεζών στη Βουλγαρία.

Τι ΔΕΝ θεωρείται εισόδημα (και ως εκ τούτου σημαίνει αφορολόγητο κέρδος);

Η Βουλγαρική νομοθεσία δεν θεωρεί ως εισόδημα, τις ιδιότητες οι οποίες είναι κληρονομικές ή δωρεά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑ εισοδήματα με βάση την βουλγαρική νομοθεσία

Ο συντελεστής φόρου επί των μερισμάτων είναι 5% και αυτό ισχύει για τα εισοδήματα με τη μορφή των κοινών κερδών από το σύνολο των Βουλγάρων ή αλλοδαπών φυσικών προσώπων, όταν η πηγή εισοδήματος είναι η Βουλγαρία. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα πρόσωπο που κατέχει (ή έχει μερίδιο σε) μια εταιρεία στη Βουλγαρία και αυτή η εταιρεία εμπορεύεται στη χώρα και μοιράζεται το κέρδος, ο ιδιοκτήτης (ή μέτοχος) της εταιρείας φορολογείται με φόρο επί των μερισμάτων κατά 5%, η οποία είναι συλλέγεται και καταβάλλεται στο κράτος από τη βουλγαρική εταιρεία, η οποία μοιράζεται το κέρδος.

Τμήμα ΙΙ

Εταιρική φορολογία των εισοδημάτων που ισχύουν για τα καθαρά κέρδη των βουλγαρικών επιχειρήσεων από τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι εάν είστε αλλοδαπός και έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία στη Βουλγαρία για να αγοράσει ένα σπίτι ή γη, κατά την ενοικίαση ή την πώληση του ακινήτου για λογαριασμό της εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να πληρώνετε εταιρικό φόρο.

Αναλυτικά φορολογία υπάρχει σε:

  Πώληση ή ανταλλαγή άνω της 1 κατοικίας ανά έτος.
  Η πώληση ή ανταλλαγή της γεωργικής γης ή δάση, ανεξάρτητα από τον πλήθος και αν είναι ιδιοκτησία του πωλητή για λιγότερο από 5 χρόνια. Τα αλλοδαπά πρόσωπα δεν μπορούν να κατέχουν γη ως φυσικά πρόσωπα και ότι πρέπει να δημιουργήσουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
  Εισοδήματα που προέρχονται από ενοικίαση ακινήτων
  Τα εισοδήματα από εργασία που έλαβε γεγονός στη Βουλγαρία.

Εταιρική φορολογία των εισοδημάτων στη Βουλγαρία

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% και υπολογίζεται αφαιρώντας από τα έσοδα της εταιρείας τις συνολικές δαπάνες. Όλες οι βουλγαρικές εταιρείες υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και πληρώνουν τον φόρο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχουν αφορολόγητα εταιρικά εισοδήματα και δεν έχει σημασία πόσο καιρό η ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρεία, η εταιρεία πληρώνει πάντα τους φόρους σε περίπτωση πώλησης ακινήτου ή ενοικίαση.

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης σε Πειραιά, Θεσαλονίκη & Σέρρες.