Σύσταση υποκαταστήματος στη Βουλγαρία

Για τη σύσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

1.Απόφαση ίδρυσης υποκαταστήματος

2.Εκλογή διαχειριστή υποκαταστήματος

3.Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο (TR).

Η απόφαση για την εγγραφή υποκαταστήματος λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας σύμφωνα με τον κανονισμό της εταιρείας:

Η απόφαση θα πρέπει να περιέχει τη σαφή βούληση δημιουργίας υποκαταστήματος, την έδρα του υποκαταστήματος, την έδρα της διαχείρισης, το αντικείμενο δραστηριότητας και τον τρόπο διαχείρισης.

Από τα αρμόδια όργανα της αλλοδαπής εταιρείας παίρνεται απόφαση με την οποία καθορίζεται ο διαχειριστής του υποκαταστήματος και ο οποίος ακολούθως θα αποφασίσει για τη σύσταση του υποκαταστήματος.

Η απόφαση καθορίζει επίσης το εύρος των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή. Συνιστάται να υπογραφεί σύμβαση με τον διαχειριστή του υποκαταστήματος, στην οποία θα διευκρινίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. Κατά την εγγραφή του υποκαταστήματος, ο διαχειριστής πρέπει να υποβάλει τη συγκατάθεση του για τη διαχείριση η οποία θα πρέπει να είναι επικυρωμένη σε Συμβολαιογράφο και υπόδειγμα υπογραφής του.

Κατά την εγγραφή αλλοδαπού υποκαταστήματος στο Εμπορικό Μητρώο (TR), πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν την ύπαρξη του αλλοδαπού προσώπου (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα ονόματα των εκπροσώπων της αλλοδαπής εταιρείας, σύμφωνα με την εγγραφή της, (όπου είναι εγγεγραμμένη) και τον τρόπο εκπροσώπησης.
  2. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για άνοιγμα υποκαταστήματος.
  3. Εάν το αντικείμενο δραστηριότητας του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης, εφαρμόζεται η σχετική άδεια ή αδειοδότηση.
  4. Συστατική πράξη, σύμβαση ή καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του υποκαταστήματος, καθώς και αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης, της σύμβασης ή του καταστατικού της αλλοδαπής εταιρείας και τα προσωπικά του στοιχεία του επιχειρηματία, εκτός από εκείνα, που χαρακτηρίζονται από το νόμο ως προσωπικά δεδομένα.
  5. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα διαχειρίζεται το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας επικυρωμένη από Συμβολαιογράφο.
  6. Συγκατάθεση του προσώπου που θα διαχειρίζεται το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας επικυρωμένη από Συμβολαιογράφο.
  7. Δικαιολογητικά (δίπλωμα, πιστοποιητικά της ΒΝΒ (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) κ.λπ.) για τα επαγγελματικά προσόντα ή τις ικανότητες του διαχειριστή/διαχειριστών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
  8. Διάφορα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο.

Όλα τα δικαιολογητικά για την εγγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας υποβάλλονται στο Εμπορικό Μητρώο στη βουλγαρική γλώσσα. Τα έγγραφα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα υποβάλλονται μαζί με μετάφραση στα βουλγαρικά. Η μετάφραση των επίσημων εγγράφων πραγματοποιείται από μεταφραστική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο Εξωτερικών βάση του άρθρου 2α, παρ. 2 του Κανονισμού για τη νομιμοποίηση, την πιστοποίηση και τη μετάφραση εγγράφων και άλλων δικαιολογητικών. Το γεγονός ότι ο μεταφραστής είναι εγγεγραμμένος σε εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών με βεβαίωση της υπογραφής του μεταφραστή ή με ρητή πιστοποίηση μαζί με δήλωση του μεταφραστή ότι δεν έχει διαγραφεί από τον κατάλογο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του κειμένου των δικαιολογητικών και της μετάφρασης στη βουλγαρική γλώσσα, υπερισχύει η μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα.

 

.

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης σε Πειραιά, Θεσαλονίκη & Σέρρες.